Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

    1.The Pop Up Wedding Company is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het organiseren van evenementen in meest ruime zin, zoals maar niet uitsluitend bruiloften, verlovingen of jubileums. 

    2.In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van The Pop Up Wedding Company, zoals genoemd in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. 

    3.In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen The Pop Up Wedding Company en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 

    4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door The Pop Up Wedding Company en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, inhoudende de gehele organisatie van evenementen in meest ruime zin, alsmede alle andere door The Pop Up Wedding Company ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 

    5.In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.thepopupweddingcompany.nl

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

    1.De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en The Pop Up Wedding Company gesloten Overeenkomsten waarbij The Pop Up Wedding Company Diensten aanbiedt of levert. 

    2.The Pop Up Wedding Company overhandigt de Algemene voorwaarden tezamen met het overhandigen van de offerte zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever onmiddellijk een opdracht geeft, overeenkomstig artikel 3 lid 5 van deze Algemene voorwaarden, dan overhandigt The Pop Up Wedding Company de Algemene voorwaarden tezamen met de schriftelijke bevestiging. 

    3.Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met The Pop Up Wedding Company overeengekomen. 

    4.Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

    5.De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever en op gewijzigde offertes van The Pop Up Wedding Company. 

  

Artikel 3 Offerte en Overeenkomst  

    1.Alle offertes van The Pop Up Wedding Company zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De opties voor data zijn eveneens veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien binnen veertien (14) dagen een andere gegadigde voor de aan Opdrachtgever voorgestelde datum is, zal The Pop Up Wedding Company hieromtrent eerst contact opnemen met Opdrachtgever.

    2.De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en The Pop Up Wedding Company komt tot stand wanneer Opdrachtgever de door The Pop Up Wedding Company overgeleverde offerte ondertekend. Deze ondertekende offerte stuurt Opdrachtgever terug naar The Pop Up Wedding Company, waarna Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de tot stand gekomen Overeenkomst ontvangt.  

    3.Als The Pop Up Wedding Company een bevestiging van het ondertekende voorstel en/of de offerte naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. The Pop Up Wedding Company kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

    4.Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van The Pop Up Wedding Company, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij The Pop Up Wedding Company deze alsnog schriftelijk bevestigt. 

    5.Een opdracht door een Opdrachtgever, waar geen schriftelijke offerte en/of voorstel aan vooraf is gegaan, dient schriftelijke aanvaard te worden door The Pop Up Wedding Company. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

    1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen bij voltooiing van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

    2.The Pop Up Wedding Company zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

    3.The Pop Up Wedding Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

    4.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Pop Up Wedding Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan The Pop Up Wedding Company worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Pop Up Wedding Company zijn verstrekt, heeft The Pop Up Wedding Company het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

    5.Indien The Pop Up Wedding Company en/of door haar ingeschakelde derden Diensten uitvoeren op de locatie van Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever zorg voor een werkbare situatie en voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

    6.Indien The Pop Up Wedding Company bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van emballage, alsmede al het andere materiaal dat zij nodig acht, is Opdrachtgever gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan. 

    7.Indien  Opdrachtgever en/of een derde materiaal van The Pop Up Wedding Company vernielt of op een andere wijze schade toebrengt, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan The Pop Up Wedding Company te vergoeden.

    8.Opdrachtgever geeft met het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal in de meest ruime zin van het woord van zijn evenement ten behoeve van het portfolio van The Pop Up Wedding Company, tenzij andere afspraken hiervoor schriftelijk zijn overeengekomen. 

    9.Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever The Pop Up Wedding Company hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. The Pop Up Wedding Company dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

    1.Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen The Pop Up Wedding Company en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

    2.Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

    3.Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van The Pop Up Wedding Company op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

    4.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen The Pop Up Wedding Company en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

    1.The Pop Up Wedding Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat The Pop Up Wedding Company goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

    2.Voorts is The Pop Up Wedding Company bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

    3.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Pop Up Wedding Company op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien The Pop Up Wedding Company de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst. 

    4.Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is The Pop Up Wedding Company gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

    5.In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het The Pop Up Wedding Company vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van The Pop Up Wedding Company op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling 

    1.Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

    2.The Pop Up Wedding Company heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

    3.Betaling van een factuur dient te geschieden middels bankoverschrijving op het rekeningnummer NL60 RABO 0349 3879 31 t.n.v. The Pop Up Wedding Company.

    4.Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan The Pop Up Wedding Company mede te delen. 

Het bedrag vastgesteld in de Overeenkomst wordt op de volgende manier gefactureerd:

Met het sluiten van de Overeenkomst wordt een aanbetaling gedaan van €1000,

1 maand voor aanvang van het evenement wordt het rest bedrag gefactureerd;

Na het evenement wordt eventuele nacalculatie, creditering en debitering in rekening gebracht

Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

De Opdrachtgever dient een factuur binnen 14 dagen na verzending te voldoen. 

Het is niet mogelijk om van de termijnen van facturering zoals genoemd in artikel 7 lid 5 van deze Algemene voorwaarden af te wijken. 

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

Indien The Pop Up Wedding Company besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 8 Annulering 

    a.Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door The Pop Up Wedding Company.

    b.Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering waarbij meer dan zeven (7) dagen resteren tot de datum waarop het evenement zal plaatsvinden, worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

    c.Indien annulering geschiedt binnen zeven (7) dagen voor de datum waarop het evenement zal plaatsvinden, dient het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald. 

    d.Annulering kan niet meer geschieden binnen achtenveertig (48) uur voor de datum waarop het evenement zal plaatsvinden, tenzij The Pop Up Wedding Company hiermee akkoord gaat. 

    e.Indien Opdrachtgever een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming annuleren, ongeacht de redenen. The Pop Up Wedding Company zal alle door Opdrachtgever betaalde kosten terugbetalen. Indien Opdrachtgever akkoord gaat dat The Pop Up Wedding Company begint met het uitvoeren van de Dienst binnen deze termijn, dan doet hij daarmee uitdrukkelijk afstand van zijn bedenktermijn. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid  

  1.  

    a.De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. The Pop Up Wedding Company is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 

    b.Indien The Pop Up Wedding Company aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van The Pop Up Wedding Company's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot een bedrag van €2.000,-.

    c.Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van The Pop Up Wedding Company vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Pop Up Wedding Company binnen een redelijke termijn, nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 

    d.The Pop Up Wedding Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

    e.The Pop Up Wedding Company is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. Deelname aan een evenement geschiedt op eigen risico.

    f.The Pop Up Wedding Company is niet aansprakelijk bij verlies , diefstal of beschadiging van zaken van  Opdrachtgever en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.

    g.The Pop Up Wedding Company is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 

    h.De Opdrachtgever vrijwaart The Pop Up Wedding Company voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.

    i.De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van The Pop Up Wedding Company.

    j.Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

 

Artikel 10 Overmacht  

    a.Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van The Pop Up Wedding Company, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

    b.Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van The Pop Up Wedding Company zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van The Pop Up Wedding Company of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden. 

    c.In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

    d.Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal The Pop Up Wedding Company overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die The Pop Up Wedding Company heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

 

Artikel 11 Intellectuele Eigendom 

    a.The Pop Up Wedding Company behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

    b.De in het kader van de Overeenkomst door The Pop Up Wedding Company of door een derde partij voor The Pop Up Wedding Company gemaakte foto’s, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van The Pop Up Wedding Company, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

    c.Opdrachtgever accepteert dat de Website, de structuur, de inhoud en het concept horen tot het intellectuele eigendomsrecht van The Pop Up Wedding Company 

    d.Het is Opdrachtgever niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van The Pop Up Wedding Company. Opdrachtgevers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door The Pop Up Wedding Company of derden op de Website zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. 

 

Artikel 13 Klachten 

    a.Opdrachtgever is gehouden om eventuele klachten binnen drie (3) weken na de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan The Pop Up Wedding Company.

    b.Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal The Pop Up Wedding Company samen met Opdrachtgever in onderhandeling treden om zo tot een passende oplossing te komen. De oplossing kan bestaan uit teruggave van het door Opdrachtgever betaalde bedrag of een deel daarvan, of het kosteloos aanbieden van een nieuwe Dienst.

    c.Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid. 

 

Artikel 14  Identiteit van The Pop Up Wedding Company  

    a.The Pop Up Wedding Company is bij de KvK geregistreerd onder nummer 75944618. The Pop Up Wedding Company is gevestigd aan de Tweede Hogerwoerddwarsstraat 52 te Haarlem. 

    b.The Pop Up Wedding Company is per e-mail te bereiken via info@thepopupweddingcompany.nl, middels de website www.thepopupweddingcompany.nl  en telefonisch op  06 55783840

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

    a.Op de rechtsverhouding tussen The Pop Up Wedding Company en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

    b.Alle geschillen die tussen The Pop Up Wedding Company en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland locatie Haarlem.